NAŠE PODNIKOVÁ STRATEGIE

 

NAŠE STRATEGIE BEZPEČNOSTI

Společnost Mentor Media se zavazuje zajistit

 • Zavedení a udržování veškerých bezpečnostních požadavků na ochranu zájmů zaměstnanců, zainteresovaných stran a zákazníků.
 • Zabezpečení a ochranu důvěrných informací a duševního vlastnictví zákazníků.
 • Pochopení a dodržování bezpečnostních požadavků zákazníků.
 • Sdělení všech bezpečnostních požadavků zaměstnancům na všech úrovních a jejich pochopení všemi zaměstnanci.

NAŠE PODNIKOVÁ STRATEGIE ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

 • Vedení a personál společnosti Mentor Media se zavázaly uspokojovat očekávání našich zákazníků ve smyslu nekompromisní kvality, konkurenčních cen a včasných dodávek individualizovaných služeb.
 • Zaměstnanci jsou proškoleni v zásadách a metodách zlepšování kvality, plnění stanovených požadavků a zlepšování systému řízení kvality.
 • Společnost Mentor Media je nositelem certifikátu ISO 9001:2015 a hodlá provozovat svůj podnik v souladu s nejvyššími standardy definovanými touto certifikací.

NAŠE PODNIKOVÁ STRATEGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Činnost společnosti Mentor Media zasahuje do životního prostředí, protože produkty, které vyrábíme, využívají přírodních zdrojů, a naše výrobní procesy mají vliv na životní prostředí.

Naše činnost by nebyla možná bez zdrojů, které jsou k dispozici v prostředí, kde působíme. Máme velký zájem na zachování tohoto prostředí, které je nutné pro naši dlouhodobou životaschopnost. Proto společnost Mentor Media striktně dodržuje nejpřísnější standardy definované normou ISO 14001:2015.

Zavázali jsme se

 • Dodržovat platné zákony, nařízení a normy.
 • Realizovat programy trvalého zlepšování životního prostředí a prevence znečištění.
 • Omezovat používání neekologických materiálů a produktů.
 • Snažit se rozvíjet udržitelné alternativy zaváděním nových technologií, které jsou k dispozici.
 • Snižovat spotřebu zdrojů a tvorbu odpadů.
 • Poskytovat potřebné školení personálu o ekologické praxi.
 • Provádět průběžné kontroly dodržování této strategie.

STRATEGIE A POSTUPY UPOZORŇOVÁNÍ NA NEKALÉ JEDNÁNÍ
Účel
Společnost Mentor Media Limited („Společnost”) netoleruje žádnou formu nekalého či nevhodného jednání, nedodržování předpisů a přestupků našich zaměstnanců v práci. Tato podniková strategie upozorňování na nekalé jednání má vést zaměstnance k odpovědnosti za to, co vidí kolem sebe, a chránit ty, kteří na nekalé jednání upozorní, před strachem z nežádoucích důsledků oznámení ze strany jejich nadřízených.

Zaměstnanci a externí strany, jako jsou dodavatelé, zákazníci a další zainteresované strany, mohou použít postupů stanovených v této strategii k ohlašování obav nebo stížností týkajících se sporných účetních nebo kontrolních praktik, interních kontrol, záležitostí zveřejňování informací, konfliktu zájmů, koluze s konkurencí, závažných porušení skupinové strategie, nebezpečných pracovních postupů a dalších záležitostí zahrnujících podvod, korupci a nesprávné jednání zaměstnanců.

Strategie umožňuje ohlašování zaměstnanci nebo externími stranami přímo společnosti bez nutnosti obracet se na přímé nadřízené a bez obavy ze sankcí, diskriminace nebo dalších nežádoucích následků, a společnosti umožňuje řešit tato oznámení přijetím vhodných opatření, jako je disciplinární trest nebo propuštění zaměstnance nebo ukončení smlouvy s osobou, která se nekalého jednání dopustila nebo je za ně odpovědná.

Avšak i když je strategie určena k tomu, aby chránila osoby, které v dobré víře oznámí zjištěné nekalé jednání, před nespravedlivým zacházením v důsledku jejich oznámení, současně přísně zakazuje frivolní, falešná a nepodložená obvinění. Strategie nemá být rovněž cestou řešení osobních stížností, které se řeší podle jiné strategie a postupů řešení osobních stížností zaměstnanců přímo na divizi nebo oddělení s jejich vedoucími.

Proces ohlašování
Společnost vyzývá zaměstnance a externí strany, aby uváděli ke svému oznámení své jméno, je-li to možné. Hlášení předkládaná anonymně se obtížněji účinně řeší, ale i ta budou řešena po uvážení závažnosti jednání a důvěryhodnosti zdroje oznámení a pravděpodobnosti potvrzení, že k takovému jednání skutečně došlo, z poskytnutých informací a dostupných zdrojů. Hlášení budou brána jako důvěrné informace a bude vyvíjeno veškeré úsilí pro zachování důvěrnosti celého procesu šetření a řešení nekalého jednání.

Hlášení mohou probíhat ústně nebo písemně. Protože je důležité, aby společnost dostala všechny relevantní informace, aby mohla efektivně problém prošetřit a zhodnotit, musí hlášení obsahovat co nejvíce konkrétních podrobností. Hlášení by mělo zahrnovat:

 1. Údaje o osobě/osobách, které se na incidentu podílely
 2. Datum a čas incidentu
 3. Typ incidentu (krádež, vandalismus, porušení pravidel bezpečnosti apod.)
 4. Důkazy na podporu sdělených informací, pokud existují (například fotografie, videozáznam, prohlášení očitého svědka apod.)
 5. Kontaktní údaje oznamující osoby, pokud by byly potřeba další informace

Hlášení bude přijímat zástupce vedoucího skupinového personálního oddělení. Toto jsou jeho kontaktní údaje:

Adresa: Mentor Media Ltd, 47 Jalan Buroh, #08-02, Singapore 619491
Horká linka:  +65-6631-3399
Email: whistleblow@mentormedia.com

Všechny ohlášené záležitosti budou v přiměřené době ověřeny a po řádném zvážení a interním dotazování bude přijato rozhodnutí, zda se pustit do podrobného vyšetřování. Generální ředitel může být požádán o vydání pokynu v této věci. Veškeré stížnosti přijaté zástupcem pro přijímání hlášení o nekalém jednání budou oznámeny generálnímu řediteli, avšak v případě podezření na podvod nebo porušení zásad podnikového řízení mohou být eskalovány předsedovi představenstva na doporučení generálního ředitele.

Ochrana
Společnost zakazuje jakoukoliv diskriminaci, pronásledování nebo obtěžování osoby, která v dobré víře ohlásila nekalé jednání. Zaměstnanci budou chráněni před sankcemi za ohlášení neetického jednání svému nadřízenému. Pokud se bude ohlašující osoba domnívat, že je předmětem diskriminace, pronásledování nebo obtěžování nebo že byla proti ní přijata znevýhodňující opatření za to, že oznámila nekalé jednání, musí ihned informovat příslušného zástupce vedoucího skupinového personálního oddělení, který její hlášení přijal. Toto oznámení může usnadnit vyšetřování a případné přijetí potřebných opatření.

V potřebném okamžiku může ohlašující osoba být požádána, aby vystoupila jako svědek. Pokud zaměstnanec nebo externí strana vysloví domněnku v dobré víře, pak i když nebude potvrzena vyšetřováním, dotyčnému se nic nestane. Pokud však zaměstnanec vysloví obvinění frivolně, zlovolně nebo pro vlastní prospěch, může se stát předmětem disciplinárního řízení. Podobně pokud vyšetřování prokáže, že externí strana vyslovila obvinění ze zlého úmyslu nebo pro vlastní prospěch, bude přijato odpovídající opatření, včetně případného ohlášení na policii.

Společnost nebude trestat zaměstnance ani externí strany, které v dobré víře ohlásí podezření na protizákonnou činnost nebo jednání jiné společnosti, s níž má Společnost obchodní vztah, pokud bude ohlašující osoba mít dobrý důvod domnívat se, že příslušná činnost nebo jednání byla v rozporu se zákonem.

Zpracování stížností
Zástupce personálního oddělení, který stížnost přijal, může záležitost po poradě s generálním ředitelem předat příslušné interní odpovědné osobě nebo oddělení, které je nejlépe situováno pro její vyšetřování, aby bylo zajištěno její rychlé, nezávislé a řádné prošetření a vyřešení. Veškeré informace odhalené během vyšetřování zůstanou přísně důvěrné, s výjimkou sdělení, která budou nutná nebo vhodná pro účely vyšetřování nebo přijetí nápravného opatření podle platných zákonů, předpisů a nařízení.

Společnost si vyhrazuje právo na předání vyslovených obav nebo stížnosti příslušným externím regulatorním orgánům. Podle povahy stížnosti může být předmět hlášení informován o podezření, které bylo proti němu vysloveno, a může dostat příležitost na obvinění reagovat. Zaměstnanec, který odmítne při vyšetřování spolupracovat nebo záměrně poskytne nepravdivé informace, bude předmětem disciplinárního opatření včetně případného okamžitého propuštění.

Pokud v závěru vyšetřování společnost rozhodne, že k porušení předpisů skutečně došlo a podezření bylo odůvodněné, může přijmout nápravné opatření odpovídající závažnosti přestupku.

Právo společnosti
Společnost může tuto strategii upravit nebo změnit tak, aby odpovídala platným předpisům, a provést ve společnosti potřebné organizační změny, bude-li třeba.

STRATEGIE OCHRANY SOUKROMÍ
Základní informace

Jménem společnosti Mentor Media Ltd („Mentor Media“) bychom vám rádi poděkovali za návštěvu našich webových stránek a projev zájmu o společnost a služby, které vám můžeme nabídnout. Ochranu vašeho soukromí bereme naprosto vážně. Pokud nám sdělíte své osobní údaje, měli byste mít pocit naprosté bezpečnosti. Proto jsme zavedli strategii vycházející z aktuálně platné legislativy o ochraně osobních údajů, která vám vysvětlí, jak budeme chránit vaše práva a pečovat o vaše soukromí.

Účelem této strategie pro vás jako návštěvníka našich webových stránek, uživatele našich služeb nebo příjemce produktů, které jsou předmětem naší distribuce, je získat přehled o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, na co je používáme, s kým a za jakých okolností je můžeme sdílet a jak můžete využít svých práv jako subjektu těchto údajů.

Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o fyzické osobě, z nichž lze identifikovat nebo poznat její totožnost. Příkladem takových údajů může být jméno dotyčné osoby, její adresa nebo telefonní číslo. Informace, které nelze spojit s konkrétní fyzickou osobou, za osobní údaje považovány nejsou.

Proč potřebujeme vaše osobní údaje?
Především proto, abychom splnili svou povinnost vůči vám. Naším hlavním cílem je nezpracovávat víc osobních údajů, než které nutně potřebujeme pro účel, pro nějž jsme je získali, a snažit se vždy využívat informací, které co nejméně narušují soukromí subjektu.

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout dobrou službu jako příjemci našich webových služeb nebo když si objednáte produkty, které vyrábíme nebo jejich distribuci zajišťujeme.

Často zpracováváme osobní údaje subjektů jako dodavatel produktů nebo služeb jménem našich zákazníků. Přitom uplatňujeme stejně tak zásady uvedené výše, jen s tím, že tato data můžeme sdílet s příslušným zákazníkem v roli jejich správce, s jehož pověřením vám poskytujeme služby nebo nabízíme jeho produkty.

Kdy vaše osobní údaje shromažďujeme?
Komunikace
Když nás kontaktujete telefonem, emailem nebo online kontaktním formulářem, uložíme si vaše údaje, které nám sdělíte, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a další osobní údaje, které se svobodně rozhodnete nám sdělit.

Právním titulem pro zpracování je především splnit naši povinnost vůči vám, a dále náš oprávněný zájem, kterým je poskytovat kvalitní služby. Tyto údaje si ponecháme, pokud to bude nutné pro účel, pro nějž jste naši společnost kontaktovali, a odstraníme je z našich systémů, jakmile už nebudou potřeba, pokud nám zákon nebude ukládat jejich uchování.

Zpracování a realizace objednávky
Většina osobních údajů, které zpracováváme, vychází z rámcové dohody mezi námi a firmou, kterou zastupujete, buď jako zaměstnanec, nebo v rámci většího dodavatelského řetězce.

Pokud taková rámcová dohoda neexistuje, je zpracování založeno na realizaci smlouvy, která mezi námi vznikne, když nás požádáte o cenovou nabídku nebo potvrzení objednávky a udělíte svůj souhlas s našimi podmínkami poskytování služeb, které zahrnují i informace týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které od vás potřebujeme, abychom mohli splnit svou povinnost vůči vám, mohou zahrnovat: vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo, adresu vaší firmy, adresu pro doručování, fakturační adresu, adresu vašeho bydliště, název společnosti, pro kterou pracujete, a informaci o oddělení nebo nákladovém středisku, k němuž patříte.

Vaše informace si uložíme, pokud bude existovat aktivní rámcová smlouva mezi námi a společností, pro kterou pracujete.

Online žádosti a jiná IT řešení
Online žádosti a jiná IT řešení je integrovaná služba, kterou nabízíme našim zákazníkům jako součást rámcové dohody a kterou máte využít vy jako jejich zaměstnanci nebo jako součást většího dodavatelského řetězce.

Použití těchto řešení většinou vyžaduje uživatelský účet pro umožnění přístupu. Z tohoto důvodu potřebujeme získat a zpracovat vaše osobní údaje. Informace, které na to potřebujeme, zahrnují uživatelské jméno a heslo, ale obvykle požadujeme ještě vaše jméno a emailovou adresu pro účely komunikace s vámi.

Účet může vyžadovat vyplnění i dalších osobních údajů jako je název a adresa vaší firmy apod. Tyto informace však poskytujete proto, abychom mohli zpracovat vaši objednávku a splnit část své povinnosti vůči vám.

Vaše informace si uložíme, pokud bude existovat aktivní rámcová smlouva mezi námi a společností, pro kterou pracujete.

Zpravodaje, tiskové zprávy a finanční výkazy
V některých případech můžeme potřebovat vaše osobní údaje i pro jiné účely, než je realizace smlouvy. V takových případech budeme žádat o váš souhlas pro každý jednotlivý případ.

Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Poté již vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat ani shromažďovat nové údaje, pokud to nebude nutné pro splnění požadavků smlouvy nebo zákona.

Období, po které budeme vaše údaje zpracovávat, bude dáno účelem, pro nějž udělíte svůj souhlas.

Sledování a analytika třetích stran
Používáme analytické nástroje, jako je Google Analytics, abychom zjistili, jak naše webové stránky používáte. I když je naše využití analytického softwaru řízeno tak, abychom využívali anonymizované údaje, je důležité, abyste věděli, že většina informací, které takto zpracováváme, je považována podle aktuálně platných zákonů o ochraně osobních údajů za osobní údaje. Níže se dočtete další podrobnosti o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme, a také jak vy jako návštěvníci našich stránek můžete tento sběr vašich osobních údajů našimi stránkami deaktivovat.

Google Analytics
Sledovací informace nám umožňují lépe poznat, jaký druh lidí na naše webové stránky přichází a jaký obsah je zajímá. To nám umožní vylepšovat design a obsah našich stránek. Občas dáváme dohromady souhrnné statistiky počtu návštěvníků našich stránek a údajů o prohlížečích, které používají. Tento druh výkazů neobsahuje osobní údaje, z nichž by bylo možno identifikovat konkrétní osoby. Google Analytics se používá také k vyhodnocování údajů z AdWords a cookie DoubleClick pro statistické účely.

Tyto naše aktivity se plně řídí podmínkami poskytování služeb Google Analytics.

Sledovací cookie reklamy Google můžete deaktivovat nebo můžete použít plugin vašeho prohlížeče pro deaktivaci celého sledovacího software Google Analytics.

Cookies
Abychom učinili vaši návštěvu našich stránek pro vás atraktivnější a abychom vám umožnili používat některé jejich funkce, používáme na jednotlivých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookies odstraňujeme hned po ukončení vaší relace, tj. po zavření vašeho prohlížeče (relační cookies). Jiné cookies zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo našim partnerům (cookies třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé cookies). Pokud máte nastaven příjem cookies, tyto cookies shromažďují a zpracovávají specifické informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a jeho umístění a IP adresa, podle konkrétních požadavků. Trvalé cookies se automaticky mažou po určené době, která se liší podle typu cookie.

V některých případech se cookies používají pro zjednodušení objednávkového procesu uložením nastavení (tj. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro další návštěvy na stránkách).

Pokud si cookies ve vašem počítači nepřejete nebo chcete dostat oznámení o každém jejich umístění, můžete příslušným způsobem nastavit váš prohlížeč, pokud takové nastavení umožňuje. Upozorňujeme vás však, že pokud si cookies vypnete, nemusí se vám některé části našich webových stránek zobrazovat a vaše návštěva může být ochuzena, nebo nemusíte mít možnost využít některé nebo všechny funkce stránek a našich služeb.

Další informace o cookies, o tom, jak zjistit, jaké cookies se ukládají ve vašem počítači a co s nimi dělat nebo jak je odstraňovat, se dozvíte na adrese www.allaboutcookies.org.

Chcete-li upravit aktuální nastavení souborů cookie, klikněte na tlačítko níže:

Úprava nastavení souborů cookie

Jaké informace vám poskytujeme?
Při prvním sběru vašich osobních údajů vás budeme informovat, jak jsme tyto informace získali, co s nimi chceme dělat, jaká práva vám přiznávají zákony o ochraně osobních údajů a jak jich můžete využít. Budete také informováni o tom, kdo je za zpracování vašich osobních údajů odpovědný („správce“) a jak ho kontaktovat v případě dotazů ohledně vašich osobních údajů a vašich práv v souvislosti s jejich zpracováním.

Jak vaše osobní údaje chráníme?
Máme zavedeny postupy a praktiky bezpečného zpracování vašich osobních údajů. Především udělujeme právo na přístup k nim pouze zaměstnancům a lidem v naší organizaci, kteří je potřebují znát pro plnění svých pracovních úkolů.

Pro údaje zvláštní kategorie máme zavedena ještě přísnější opatření jejich ochrany a řízení přístupu.

Naše systémy zabezpečení jsou navrženy a konfigurovány tak, aby především chránily vaše soukromí a bránily jeho narušení, a jsou do značné míry chráněny před neoprávněným přístupem, náhodným výmazem nebo změnami údajů, které by mohly vaše soukromí ovlivnit.

Máme zavedeny strategie, pokyny a instrukce týkající se ochrany údajů a naši zaměstnanci jsou proškoleni o aktuálně platné legislativě ochrany osobních údajů pro zajištění bezpečného zpracování vašich osobních údajů.

Pokud však i přes naši snahu dojde k bezpečnostnímu incidentu, který by mohl představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody, ihned vás o tom budeme informovat prostřednictvím poskytnuté emailové adresy, a příslušné informace umístíme i na našich webových stránkách s potřebnými podrobnostmi.

Vaše osobní údaje nepřenášíme na pracoviště třetích stran pro jiné účely, než jsou ty, které jsou výslovně uvedeny v této strategii.

Kdy vaše osobní údaje sdílíme s někým jiným?
Naším východiskem je nesdílet vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou bez vašeho souhlasu nebo bez nutnosti plnit naše smluvní závazky vůči vám nebo požadavky zákona.

Pokud přece vaše osobní údaje s třetími stranami sdílíme, máme s nimi uzavřeny pro tyto účely zvláštní dohody, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně a s ohledem na vaše právo na ochranu soukromí.

Vaše práva
Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU máte vůči nám následující práva ve vztahu k vašim osobním údajům, jichž jsme správcem:

 • právo na informace (čl. 15 GDPR EU)
 • právo na opravu nebo výmaz (čl. 16 a 17 GDPR EU)
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR EU)
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR EU)
 • právo na námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR EU)
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (čl. 51 GDPR)

Upozorňujeme, že společnost Mentor Media Ltd často působí jako zpracovatel osobních údajů pro své zákazníky. Uplatnění vašich práv ohledně osobních údajů, jichž nejsme správcem, musí být adresováno jejich aktuálnímu správci.

Kontaktní informace
Můžete uplatnit svá práva a vyjádřit své obavy nebo stížnosti ohledně nakládání s vašimi osobními údaji vyplněním poskytnutého formuláře a jeho odesláním e-mailem na adresu dataprotection@elanders.com a PRIVACY@mentormedia.com nebo poštou na následující adresy.

Elanders AB (Sídlo společnosti)
Flöjelbergsgatan 1C
431 35 Mölndal, Švédsko

Mentor Media Ltd
47 Jalan Buroh, #08-02
Singapur 619491

  Elanders_GDPR_Complaint handling form

Podle singapurského zákona o ochraně osobních údajů máte vůči nám následující práva, pokud jde o vaše osobní údaje, se kterými jednáme jako správce:

 • Právo odvolat souhlas (§ 16 PDPA)
 • Právo na omezení zpracování (§ 18 PDPA)
 • Právo na informace (§ 21 PDPA)
 • Právo na opravu (oddíl 22 PDPA)
 • Právo na přenositelnost údajů (oddíl 26 PDPA)

Kontaktní informace – Mentor Media Ltd
Svá práva můžete uplatnit a vznést obavy nebo stížnosti týkající se nakládání s vašimi osobními údaji vyplněním poskytnutého formuláře a zasláním e-mailem na adresu  PRIVACY@mentormedia.com nebo poštou na následující adresu:

Mentor Media Ltd
47 Jalan Buroh, #08-02
Singapore 619491

 Formulář pro zpracování stížností na ochranu osobních údajů společnosti Mentor Media

Zvláštní poznámka k přenositelnosti údajů a informací
Budete-li chtít uplatnit své právo na přenositelnost údajů a informací, požadujeme, abyste to učinili písemně s vaším podpisem a zasláním na výše uvedenou poštovní adresu.

Ocenili bychom, kdybyste uvedli kategorii údajů, o nichž chcete obdržet informace (například údaje o zákaznících, záznam o zaměstnanci apod.). Pokud vám z jakéhokoliv důvodu požadované informace nebudeme schopni poskytnout, odpovíme vám s vysvětlením, proč vám nemůžeme vyhovět.

Upozorňujeme, že vám můžeme poskytnout pouze informace, o nichž jsme si jisti, že se týkají vás, a tyto informace vám vždy zašleme doporučenou poštou na vaši registrovanou adresu. Abyste si zásilku mohli vyzvednout, budete se muset identifikovat.